دلم گرفته


دلم گرفته
دلم گرفته
و آرام گریه میکنم
آنقدر که صدایم
از دهانم بیرون نمیزند...
ناله ام
تنها
گنجشکها را میپَرانَد

پنجره ها را کنار میزنم
باران به اتاقم بیاید
دریا عمیقتر شود
عمیق
مثل شبنمی
که بر گونه هایت نشسته است

دلم گرفته
و روی شانه های خودم گریه میکنم

- معین دهاز
Connection failed: Access denied for user 'toptunes_ssd'@'localhost' (using password: YES)