پرنده ی کوچک


پرنده ی کوچک
میخندم
گریه میکنم
میخندم
گریه میکنم
میخندم
گریه میکنم
میخندم
گریه می...

***
من
پرنده ی کوچکی ام
که اولین پرواز را
در پنجه های عقاب تجربه میکند

- معین دهاز

  • درباره‌ خودم


  • لاله‌ی واژگون


  • آخرین کلمه ها


  • دلم گرفته