پرنده ی کوچک


پرنده ی کوچک
میخندم
گریه میکنم
میخندم
گریه میکنم
میخندم
گریه میکنم
میخندم
گریه می...

***
من
پرنده ی کوچکی ام
که اولین پرواز را
در پنجه های عقاب تجربه میکند

- معین دهاز
Connection failed: Access denied for user 'toptunes_ssd'@'localhost' (using password: YES)